กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
Action Script 1 - 2 / Re: ขอถามเกี่ยวกับ drag drop as2 หน่อยค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย sukjai1 เมื่อ 03 ธ.ค. 14, 11:49:35 »
ลองไปสมัครสมาชิกที่  https://www.mediafire.com แล้ว upload ไฟล์ไปฝากไว้ จากนั้นก็ copy ลิงค์ไฟล์งานมาแปะไว้ ก็น่าจะได้แล้วละครับ
92
Action Script 1 - 2 / Re: ขอถามเกี่ยวกับ drag drop as2 หน่อยค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย siriluk_r เมื่อ 03 ธ.ค. 14, 10:49:55 »
ขอดูไฟล์งานหน่อยได้ไหมครับ เผื่อว่าจะพอช่วยได้


เอาไฟล์ใส่ในนี้ยังไงค่ะ
93
Adobe CS6 / Re: คำสั่ง drag drop
« กระทู้ล่าสุด โดย siriluk_r เมื่อ 03 ธ.ค. 14, 10:49:17 »
94
Action Script 1 - 2 / Re: ขอถามเกี่ยวกับ drag drop as2 หน่อยค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย sukjai1 เมื่อ 02 ธ.ค. 14, 15:12:32 »
ขอดูไฟล์งานหน่อยได้ไหมครับ เผื่อว่าจะพอช่วยได้
95
Action Script 1 - 2 / Re: ขอถามเกี่ยวกับ drag drop as2 หน่อยค่ะ
« กระทู้ล่าสุด โดย siriluk_r เมื่อ 02 ธ.ค. 14, 10:58:58 »
ตอนนี้ยังทำไม่ได้เลย ค่ะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงก่อน ไม่เคยทำเลยค่ะ
วอนผู้รู้ช่วยอธิบายแบบละเอียดให้หน่อยได้ไหมคะ ไม่รู้จะเริ่มยังไงจริงๆ ขอบคุณค่ะ  :44: :44: :44:
96
Adobe CS6 / คำสั่ง drag drop
« กระทู้ล่าสุด โดย siriluk_r เมื่อ 02 ธ.ค. 14, 10:49:11 »
ช่วยอธิบายคำสั่ง drag drop as2 ให้หน่อยค่ะ ขอเเบละเอียดเลยค่ะ จากที่เข้าดูกระทู้ต่างๆแล้วก็ไม่เข้าใจ เริ่มต้นไม่ถูกอ่ะค่ะ ไม่รู้ต้องเริ่มอะไรยังไงก่อน   :08: :08:  ขอบคุณมากๆค่ะ
97
Action Script 3 / Flex+PHP as3 ขึ้น Undefined ครับช่วยหน่อย
« กระทู้ล่าสุด โดย augisticz เมื่อ 02 ธ.ค. 14, 04:20:36 »
โค้ด Flex

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
            xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
            xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" minWidth="955" minHeight="600">
   
   <s:states>
      <s:State name="searchState"/>
      <s:State name="selectState"/>
   </s:states>
      
   <s:transitions>   
      
      <s:Transition fromState="searchState" toState="selectState">
         
         <s:Sequence>
            
            <s:Parallel>
               
               <s:Fade target="{formSearch}"/>
               
               <s:Move target="{formSearch}"
                     xTo="266"/>
               
            </s:Parallel>
            
            <s:RemoveAction target="{formSearch}"/>
            
            <s:Parallel targets="{[formSelect]}">

               <s:AddAction/>
               
               <s:Fade/>
               
               <s:Move target="{formSelect}"
                     xFrom="-266"/>
            </s:Parallel>
            
         </s:Sequence>
         
      </s:Transition>
      
      <s:Transition fromState="selectState" toState="searchState">
         
         <s:Sequence>
            
            <s:Parallel>
               
               <s:Fade target="{formSelect}"/>
               
               <s:Move target="{formSelect}"
                     xTo="266"/>
               
            </s:Parallel>
            
            <s:RemoveAction target="{formSelect}"/>
            
            <s:Parallel targets="{[formSearch]}">
               
               <s:AddAction/>
               
               <s:Fade/>
               
               <s:Move target="{formSearch}"
                     yFrom="600"/>
            </s:Parallel>
            
         </s:Sequence>
         
      </s:Transition>
      
   </s:transitions>
   
   <fx:Declarations>
      <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value objects) here -->
   </fx:Declarations>
   
   <fx:Script>
      <![CDATA[
         import flashx.textLayout.edit.SelectionState;
         
         import mx.collections.ArrayCollection;
         import mx.controls.dataGridClasses.DataGridColumn;
         import mx.events.DataGridEvent;
         
         private function btnSearch():void
         {
            
            var var_put:URLVariables=new URLVariables();
            var_put.emID = emID.text;
            var_put.thName = thName.text;
            var_put.enName = enName.text;
            
            currentState='selectState';
            
            var urlReq:String ="http://localhost:81/Test/searchMSSQL.php";
            var req:URLRequest = new URLRequest(urlReq);
            req.data=var_put;
            req.method=URLRequestMethod.POST;
            
            
            
            var loader:URLLoader = new URLLoader();
            loader.addEventListener(Event.COMPLETE, comp);
            loader.load(req);
         }
         private function comp(e:Event):void
         {   
            var dataRecieve:URLVariables = new URLVariables(e.target.data);
            txtTest.text = ""+dataRecieve.id;
            
            var dataPHP:ArrayCollection = new ArrayCollection([
                  {no:1,department:""+dataRecieve.department,idcode:""+dataRecieve.id,english:""+dataRecieve.enName,thai:""+dataRecieve.thName,nickName:""+dataRecieve.nickname,position:""+dataRecieve.position,email:""+dataRecieve.email,ext:""+dataRecieve.ext,mobile:""+dataRecieve.mobile}
               ]);
         
            formSelect.dataProvider = dataPHP;
            
            
         }
         private function btnBacktoSearch():void
         {
            currentState='searchState';   
         }
         
            
      ]]>
   </fx:Script>
   
   <s:Panel id="formSearch" includeIn="searchState" width="570" height="221" cornerRadius="10" title="TELEPHONE QUERY" x="266" y="163.65" chromeColor="#ABCAE1" textAlign="center" height.searchState="241">
      <s:layout>
         <s:BasicLayout/>
      </s:layout>
      <mx:Form x="0" y="0" width="568" height="189" height.searchState="166" x.searchState="0" y.searchState="-1">
         <mx:FormItem label="Employee ID" fontWeight="bold" horizontalAlign="right" required="false" textAlign="left">
            <s:TextInput id="emID"/>
         </mx:FormItem>
         <mx:FormItem label="Thai Name" fontWeight="bold" horizontalAlign="right" textAlign="left">
            <s:TextInput width="267" x="53"  id="thName"/>
         </mx:FormItem>
         <mx:FormItem label="English Name" fontWeight="bold" horizontalAlign="right" textAlign="left">
            <s:TextInput width="267" x="59"  id="enName"/>
         </mx:FormItem>
         <mx:FormItem id="Department" label="DEPARTMENT" horizontalAlign="right" fontWeight="bold">
            <s:DropDownList width="392">
            </s:DropDownList>
         </mx:FormItem>
         <mx:FormItem id="position" label="POSITION" fontWeight="bold" width="416">
            <s:DropDownList width="319"></s:DropDownList>
         </mx:FormItem>
      </mx:Form>
      <s:Button x="674" y="413" label="Run" chromeColor="#A7ABED" x.searchState="321.2" y.searchState="172.35" click="btnSearch();"/>
      <s:Button x="770" y="413" label="Clear" chromeColor="#A7ABED" x.searchState="404.2" y.searchState="172.35"/>
      <s:Button x="864" y="413" chromeColor="#A7ABED" label="Close" x.searchState="488.2" y.searchState="172.35"/>
   </s:Panel>
   <mx:Image id="imgSelect" x="165" y="74" width="394" height="55" source="Image/picAIT.jpg"/>
   <s:Label x="13" y="20" text="W e l c o m e T o ...A I T -  R e p o r t .....Login user : " fontSize="16" width="353" color="#5071DF"/>
   <s:Label x="364" y="20" text="Label" fontSize="16"/>
   <mx:DataGrid id="formSelect" includeIn="selectState" x="266" y="136.5" width="831" height="405">
      <mx:columns>
         <mx:DataGridColumn headerText="No." dataField="no"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="pic" dataField="pic"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Department" dataField="department"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="ID code" dataField="idcode"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="English" dataField="english"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Thai" dataField="thai"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Nick Name" dataField="nickName"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Position" dataField="position"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Email" dataField="email"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Ext." dataField="ext"/>
         <mx:DataGridColumn headerText="Mobile" dataField="mobile"/>
      </mx:columns>
   </mx:DataGrid>
   <s:Button includeIn="selectState" x="489.05" y="548.95" label="BACK" click="btnBacktoSearch()"/>
   <s:TextInput includeIn="selectState" x="515" y="96" id="txtTest"/>
</s:Application>

โค้ด PHP

<?
      include('connect.php');

      $key = $_POST['emID'];
      $key2 = $_POST['thName'];
      $key3 = $_POST['enName'];
      
      if($_POST['emID'] != "" && $_POST['thName'] == "" && $_POST['enName'] == "")
         {
            $Squery = "SELECT * FROM Telephone_Directory WHERE tp_idCode ='".$key."'";
         }
      else if($_POST['emID'] == "" && $_POST['thName'] != "" && $_POST['enName'] == "")
         {
            $Squery = "SELECT * FROM Telephone_Directory WHERE tp_thName ='".$key2."'";
         }
      else if($_POST['emID'] == "" && $_POST['thName'] == "" && $_POST['enName'] != "")
         {
            $Squery = "SELECT * FROM Telephone_Directory WHERE tp_enName ='".$key3."'";
         }
      else if($_POST['emID'] != "" && $_POST['thName'] != "" && $_POST['enName'] != "")
         {
            $Squery = "SELECT * FROM Telephone_Directory WHERE tp_idCode='".$key."' and tp_thName='".$key2."' and tp_enName='".$key3."'";
         }
      else
         {
            $Squery = "SELECT * FROM Telephone_Directory";
         }

            
            $data = mssql_query($Squery);
            $numRow = mssql_num_rows($data);
            while($rows = mssql_fetch_array($data))
            {
               $ID = $rows['tp_idCode'];
               $Department = $rows['tp_Department'];
               $thName = $rows['tp_thName'];
               $enName = $rows['tp_enName'];
               $nickName = $rows['tp_nickName'];
               $position = $rows['tp_position'];
               $email = $rows['tp_email'];
               $ext = $rows['tp_ext'];
               $mobile = $rows['tp_mobile'];

               echo "id=".$ID."department=".$Department."thName=".$thName."enName=".$enName."nickname=".$nickName."position=".$position."email=".$email."ext=".$ext."mobile=".$mobile."numRow=".$numRow;   
            }
?>
98
Mobile Development / Re: ทำให้เสียงหยุดเล่นเมื่อไปซีนอื่นทำไงคับ
« กระทู้ล่าสุด โดย kroozart เมื่อ 01 ธ.ค. 14, 08:19:51 »
ขอบคุณครับ :46:
99
Action Script 3 / Re: AS3 มีปุ่ม 60 ปุ่มไม่อยากเขียนคำสั่งทีละปุ่ม
« กระทู้ล่าสุด โดย infinity_zero เมื่อ 01 ธ.ค. 14, 07:35:34 »
ขอบคุณมากครับ คุณฮาร์ท และปรมาจารย์ท่านอื่นๆด้วย
100
Mobile Development / ใครพอรู้เว็บพัฒนา App จาก Fash บ้างครับ?
« กระทู้ล่าสุด โดย infinity_zero เมื่อ 01 ธ.ค. 14, 07:31:08 »
กำลังทำ App จาก Flash เพื่อทำงานประเภทต่างๆให้ได้ศักยภาพมากที่สุด
ที่เคยทำมาก็มีเกม appภาษา และสื่อการสอน

 

แต่ก็ได้ระดับพื้นฐาน
ตอนนี้กำลังทำ app ที่เกี่ยวกับกล้อง และการรับค่าเสียง เช่น ถ่ายภาพโดยคำสั่งเสียง
เคยมีคนทำแต่แบบ ถ้าเสียงดังระดับหนึ่งกล้องถึงจะถ่าย ไม่มีการแยกว่าเสียง"ถ่าย","OK" ถึงให้กล้องถ่าย
ซึ่งยังไม่เคยเห็นตัวอย่างระดับนี้เลย

เลยขอสอบถามผู้เชี่ยวชาญว่ามีเว็บไซต์ใดบ้างที่มีการพัฒนาหรือมี code ต่อยอดทำเป็น app ระดับกลางถึงสูงได้
และรายละเอียดว่า App ที่ทำจาก Flash ทำได้ถึงระดับไหน อะไรบ้างที่ทำได้หรือไม่ได้
ขอบคุณครับ
หน้า: 1 ... 8 9 [10]